LES FEINES DEL FUTUR

27 de febrer de 2018

publicat per Secretaria

LES FEINES DEL FUTUR

Celebració al Palau Macaya, Barcelona

1 0 D’O C T U B R E A L 2 8 D E N OV E M B R E D E 2 0 1 7

CEES_Relatoria_cat

PROJECTE SELECCIONAT EN LA CONVOCATÒRIA DE PALAU MACAYA

Té com a
finalitat donar suport a iniciatives i projectes de reflexió, debat, intercanvi i difusió d’idees que
ajudin a entendre millor els reptes que té plantejats la nostra societat i que permetin identificar
noves tendències de progrés i tr ansformació social.

S’ha generat una gran incertesa entre la població
amb tot el que s’ha dit sobre el canvi tecnològic en
marxa i la pèrdua de llocs de treball que suposarà.
Què passarà d’aquí a vint anys? Els joves es preocupen
i els seus pares també, pensant en ells.
Els estudis que s’han fet fins ara no aporten solucions.
Uns són catastrofistes, parlen de gran destrucció
de llocs de treball i generació de nous, tot i que no
expliquen que hi haurà un decalatge entre les dues etapes.

D’altres, més optimistes, asseguren que hi haurà llocs
de treball que avui no ens podem ni imaginar. Però no
indiquen quines competències caldrà preparar per
fer aquest pas amb seguretat.
I es plantegen preguntes sense resposta. Quina
educació necessitem? Què passarà amb les hores de
treball? Com afectarà institucions bàsiques com la
família? Hi haurà dues classes d’ocupacions, unes de
remunerades i unes altres de no remunerades?

1 R E P T E :

Analitzar els canvis que està experimentant el món laboral, identificar quines són les feines del futur i veure com
s’ha de produir l’adaptació de les persones al món laboral que ve.
2 O B J E C T I U S D E L C I C L E :

Abordar els canvis en les condicions de treball i de gestió derivats de l’avenç tecnològic, l’automatització, la
robotització, la globalització de la producció i el consum, la desregulació i els creixents fluxos migratoris. En
molts casos aquests canvis suposaran la desaparició de llocs de treball actuals i a la vegada la creació de noves
feines que ara només podem intuir.
3 L E S  I D E E S  C L A U :

E L C A N V I T E C N O LÒ G I C É S U N E L E M E N T D I S RU P T I U
El que estem vivint ja és diferent de tot el que ha passat anteriorment en termes de canvi. Estimen que el 4.0
té una força deu vegades més gran que la Revolució Industrial i afectarà tres-centes vegades més persones, fet
que implica un impacte global que serà tres mil vegades superior. Entrem en un entorn tecnològic de creixement
exponencial.
De tota manera, el canvi tecnològic fa molts anys que ens està afectant, encara que ara s’està accelerant i afecta
ocupacions de les capes intermèdies d’assalariats, a diferència d’abans.
Juntament amb la globalització, que suposa una pressió a la baixa constant als salaris, el canvi tecnològic es
converteix en un element de disrupció de l’economia i la societat.

L A F R AGMENTAC I Ó D E L S S I S T E M E S P RODUCTIUS MULT I P L I C A E L S E F E C T E S D E L
CANVI TECNOLÒGIC
El que ara estem veient és que hi ha un canvi més rupturista que el tecnològic: la fragmentació dels sistemes
productius, gràcies a la digitalització i a la mundialització. Avui les cadenes de valor es produeixen en parts i en
diferents països; mana la flexibilització.
Aquí, el 50 % de les empreses ni estan preparades ni tenen previst establir la transició digital. Cal animar aquestes
empreses perquè prenguin consciència d’aquesta necessitat.
Avui mires una llista de treballs del futur i veus que no té res a veure amb la xarxa empresarial que tenim ara.

E L C A N V I T E C N O LÒ G I C P O L A R I T Z A E L M E RCAT L A B O R A L
El canvi en la relació laboral és més important que la robotització, perquè genera desigualtat i ens porta a un
punt en què no tots tenim les mateixes oportunitats.
El mercat laboral s’està polaritzant. D’una banda, s’està formant una elit de professions vinculades a finances,
tecnologia, biotecnologia… Mentrestant, la classe mitjana està en declivi. Són professions en què els sindicats
encara tenen força, com els transports o l’Administració pública. Hi ha una classe baixa, que abans era mitjana,

que està treballant principalment en el sector de serveis a les persones i on creix l’externalització, com el turisme.
L’impacte més gran es produeix en la inseguretat en l’ocupació dels treballadors i porta a una precarització
creixent. Ja no hi ha “feines per a tota la vida”.

 

CEES_Relatoria_cat


Publica el teu comentari