Manifest de FATEC. Demandes referides a fiscalitat

14 d'octubre de 2009

publicat per Secretaria

La Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC) ens ha fet arribar aquest manifest per a la seva difusió. Són demandes del col·lectiu i pel seu interès el reproduïm.

DEMANDES referides a  FISCALITAT

Des de FATEC – Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya – volem precisar, de manera resumida, la nostra reflexió prèvia a les DEMANDES que fem als Governs de l’Estat i de Catalunya així com a tots els Grups Parlamentaris:

 • Les persones grans formem part de la societat. Tota millora específica per a les persones grans significa una millora per a la seva família i, conseqüentment, per a tota la societat.
 • Ens refermem en la nostra disponibilitat de diàleg i de col·laboració amb tots els Grups Parlamentaris i amb els responsables dels Governs.
 • Defensem des de ja fa un llarg temps el concepte de “gent gran, gent activa”.
 • Acceptant el principi de que les Lleis han de ser de general aplicació a tot l’Estat, creiem necessari que determinades situacions tinguin un tractament específic .
 • Per una societat , com la nostra, organitzada com a Estat de dret i havent aconseguit establir polítiques de l’anomenat “Estat del Benestar” som conscients de la importància de polítiques fiscals – i concretament d’impostos – necessàries i que respectin els valors de l’equitat  i de la solidaritat.
 • Som, també,  ben conscients del difícil moment -  a les acaballes de 2009 – que ens toca viure a tota la nostra societat. Repercuteix de manera ben especial a les persones amb menys recursos econòmics i amb menys possibilitats de poder millorar la seva qualitat de vida.
 • Fem explícita reserva de plantejaments més amplis en matèria de fiscalitat pel moment de superació de l’actual crisi. Superació, en tenim la seguretat, que el nostre poble és capaç d’aconseguir.
 • I, tanmateix i avui per avui, considerem que una “pujada d’impostos” davant les necessitats pressupostàries  només és podria entendre si respecta aquests principis :
 • No ha de suposar un increment d’impostos dels “rendiments de treball”. I cal recordar que les prestacions de pensions tenen la consideració  de rendiments de treball.
 • Caldria molta transparència i, en tot cas, haurien de tenir caràcter  finalista. I, des de la perspectiva d’una organització com la nostra, la seva destinació finalista hauria de dirigir-se a polítiques actives per a les situacions personals i familiars més necessitades i d’una manera ben específica a l’aplicació de la “llei de dependència”.

Demandes

És des de l’observació de la nostra realitat social i motivats pel compromís de la nostra  Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya  per a la dignificació i millora de la vida de les persones grans que, davant els tràmits parlamentaris de les Lleis de Pressupostos Generals per a 2010 i altres possibles iniciatives legislatives , que

DEMANDEM als nostres representants de tots els Grups Parlamentaris i als Governs de l’Estat i de Catalunya atenguin aquestes qüestions i els serveixi per a millorar les actuals polítiques fiscals que afecten les persones grans :

Þ    Sobre el impost de SUCCESSIONS.

Ens afegim al clam de tantes persones i entitats que venen demandant la seva modificació. Situació actual a Catalunya que significa un greuge comparatiu respecte altres indrets de l’Estat i de la Unió Europea i, fins i tot, entre les quotes que afecten l’herència de l’habitatge i la de “patrimonis empresarials” que tenen una exempció del 95%. Cal suprimir, de manera urgent i concreta, l’afectació d’aquest impost per al cònjuge i per els familiars de primer grau. Així mateix,  cal impulsar la modificació  de l’escalat del impost de donacions a familiars directes deixant exempts els primers 300.000 € .

Þ    Sobre I.V.A.

Aquests dies s’ha parlat de les possibilitats d’increments de I.V.A. fent comparances amb alguns altres països comunitaris europeus.

Quan es cerquen possibles nous ingressos volem recordar que, d’acord amb la

Normativa comunitària ja aprovada caldria, a l’Estat espanyol, impulsar l’aplicació del tipus reduït als subministres de béns i serveis de primera necessitat com llum, butà, gas, aigua  i els productes sanitaris.

-         La dificultat pressupostària d’aplicació de la “llei de dependència” podria minorar-se , ni que no sigui altament significativa, per la reducció del 7 al 4% l’IVA aplicable a la prestació de serveis en centres e residència geriàtrics així com a tots els productes fisio-sanitaris per a l’atenció de persones grans.

Þ Sobre IRPF

-         Cal que les despeses de pagament o copagament  de serveis per a la dependència - com pagaments a la residència o d’assistència domiciliària – siguin deduïbles en el IRPF de qui els efectuïn : el propi subjecte o els seus familiars.

-         Tornar a introduir la deducció d’un 20% en concepte de les primes d’assegurança mèdica satisfeta pel contribuent i la seva família.

La contractació d’aquest tipus d’assegurances està ben arrelada entre les persones grans de Catalunya.  Cal considerar, al respecte, dos aspectes econòmicament prou importants:

 • Els llocs de treball de professionals de tot tipus – no només sanitaris – que estan vinculats a aquests serveis. La seva aportació al P.I.B..
 • L’estalvi – quantitativament molt elevat – que significa per als serveis de la sanitat i de la dependència públics. I, a més, pels usuaris poder apaivagar inquietuds i molèsties que sempre generen les “llistes d’espera”.

- Defensem que aquesta mesura hauria d’ésser de general aplicació, però  es    pot entendre que – de manera transitòria – fos només  d’aplicació  per  a persones  majors de 60 anys.

- Considerem pel que fa al Impost de la Renda de les Persones Físiques, que les persones jubilades haurien de tenir unes deduccions per les seves circumstancies familiars que, en lloc dels 918 € per a majors de 65 anys o 1.122 € per a majors de 75 anys actuals, fossin més elevades : entre 6.000 € i 8.400 €. Això podria representar en certs casos una rebaixa d’ alguns punts en la tributació, cosa que significaria que els jubilats podrien gaudir d’ uns ingressos més significatius, i que repercutiria en la seva qualitat de vida. Avui per avui una persona jubilada tributa més que una activa amb els mateixos ingressos de sou o pensió. Això ve donat per la reducció que té una persona en actiu de les despeses de les cotitzacions socials.

-         També conseqüents amb la nostra defensa de que la gent gran som gent activa, igualment entenem que no es pot condicionar la subsistència dels pensionistes jubilats als ingressos procedents de les pensions .

-         Cal  afavorir-los d’aquesta realitat amb polítiques actives  i per tant demanem la possibilitat de compaginar la pensió amb una tasca remunerada, aplicant una reducció de la fiscalitat que gravin els ingressos complementaris cobrats per  les persones jubilades de manera que els primers 1.200  euros estiguin exempts de tributació. Així com que qualsevol pensió de jubilació podrà compatibilitzar-se amb la realització de tasques esporàdiques retribuïdes de fins a 12.000 euros anyals,

Þ     Sobre PENSIONS

El sistema de pensions ha d’ésser inviolable. Recordem el compromís del seu millorament per part de totes les forces polítiques i tots e

agents socials.

Queden pendents d’acompliment per part dels Governs de l’Estat i de Catalunya  la millora de :

 • pensions mínimes
 • pensions de viduïtat i del S.O.V.I..
 • pensions no contributives.

Cal trobar respostes convenients a aquestes circumstàncies que aboquen – en la majoria de persones afectades – a situacions d’exclusió social.

A 14 de setembre de 2009

(Document preparat per el Grup de Treball de Fiscalitat i aprovat per la Comissió Permanent en la seva sessió del dia 14 de setembre de 2009)

Etiquetes: ,


Publica el teu comentari