“Promoció econòmica dels Ajuntaments” – Editorial programa Plusvàlua 08/06/17

9 de juny de 2017

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua 8 de juny de 2017

“L’ajuntament, producte de proximitat”. Joan Elias, Vicepresident del CEES

El “principi de subsidiarietat” diu que quan una administració pública ha de resoldre algun problema, ha d’intervenir l’autoritat més propera al subjecte. És un principi molt important que regeix l’actuació de la Unió Europea, però que molt abans ja l’havia adoptat la doctrina social de l’Església, no només en l’àmbit del govern, sinó també en altres àmbits de la realitat quotidiana.

Si parlem d’àmbits o instàncies administratives properes als ciutadans, el primer que ens ve al cap són els ajuntaments. En efecte, les autoritats municipals regeixen el dia a dia de moltes de les activitats que ens afecten directament als ciutadans: l’asfaltat dels carrers, l’enllumenat, la policia municipal, la neteja, la recollida de la brossa, entr molts d’altres. Els ajuntaments també s’encarreguen d’afers menys tangibles, com la promoció de la vida associativa, l’aplicació de polítiques socials o la dinamització social i cultural.

Una de les actuacions més importants de les entitats locals, i potser de les més desconegudes, és l’esforç en la promoció econòmica. Molts ajuntaments ofereixen serveis com borses de treball, activitats de formació, suport i estímul a l’emprenedoria. Algunes iniciatives, si són gestionades amb professionalitat i eficàcia, aconsegueixen ajudar de manera eficient a persones afectades per la situació econòmica, així com promoure projectes empresarials que, d’altra manera, ho tindrien molt més difícil per veure la llum.

Amb tot, l’administració local és un mosaic molt divers i desigual en les seves capacitats i abast. A Catalunya hi ha gairebé 950 municipis, que van des del cap i casal de Barcelona fins als petits nuclis d’algunes comarques pirinenques. Aquesta diversitat obliga a una coordinació dels recursos i un suport necessari des d’àmbits administratius superiors, com la Generalitat. D’aquesta manera, s’evita que alguns municipis quedin marginats per la llunyania o per manca de recursos i no puguin donar servei als ciutadans.

La subsidiarietat, ben entesa, comença al municipi.


Publica el teu comentari